Reklamácia

Ako postupovať pri reklamácia

V prípade zistenia problému či závady na zakúpenom tovaru nás kontaktujte a popíšte problém, ktorý s tovarom máte. Servis Vám poskytne úplné a odborné informácie, poradí Vám, či je možné vadu odstrániť svojpomocne alebo je nutné začať reklamačné konanie.

V prípade zistenia poruchy treba chybný tovar zaslať okamžite, nemožno ho ďalej používať. Zistená závada takto môže dopomáhať k vytvoreniu ďalšej pridružených porúch. V takomto prípade je reklamácia zamietnutá.

V prípade objemného tovaru ponúkajú niektoré servisy výjazd svojho technika priamo k Vám (v prípade oprávnenej reklamácie neplatíte žiadne poplatky ani dopravné), u malého tovaru je nutné doručiť tovar do servisu osobne, kuriérom alebo poštou. S vybavením oprávnenej reklamácie nie sú spojené žiadne poplatky.

Tovar na reklamáciu zasielajte vyčistenej a kompletný, ak tovar bude silne znečistené nebude reklamácia uznaná.

Adresa pre zasielanie reklamácií:
BestArmy - Reklamácia
Oldřichovice 1002
Třinec 73961
Tel .: +420 601 546 793
Email: info@bestarmy.sk

Ak posielate tovar k reklamácii je nutné doložiť k zásielke tieto dokumenty:

  • faktúra / daňový doklad (kópia)
  • riadne vyplnený Reklamačny list (dôležitý je podrobný popis závady)
  • návrh na riešenie reklamácie

Náklady spojené s dopravou tovaru k predajcovi a späť Vám budú uhradené pri splnení týchto podmienok:

s naším reklamačným oddelením bude dopredu dohodnuté, že tovar dopravíte k predajcovi na vlastné náklady
reklamácie bude oprávnená (nebude sa jednať napr. o závadu spôsobenú chybnou obsluhou, mechanickým poškodením a pod.)
elektronickou cestou (mailom) nám zašlite žiadosť o úhradu nevyhnutných nákladov spojených s dopravou reklamovaného tovaru,
doložíte výšku nákladov (sken účtenky za poštovné, prepravný list a pod.)

Preplatiť možno len náklady v primeranej výške vzhľadom na povahu tovaru.
Napr. náklady na poštovné, nie za taxi službu.

Lehota na vybavenie reklamácie
V prípade, že ste spotrebiteľ, reklamácia bude vybavená v 30 dňovej lehote.

Vrátenie peňazí poštovou poukážkou nie je bohužiaľ možné.

§ 561 "(1) Ak možno záväzok splniť viacerými spôsobmi, má právo voľby dlžník, ak nebolo dohodnuté inak. Od vykonanej voľby však nemožno odstúpiť."

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

Pri mechanickom poškodení vzniknutým neopatrnou manipuláciou.
Opotrebenie výrobku a jeho častí, spôsobené ich bežným používaním.
Vypršala u reklamovaného tovaru záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie.
Neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
Tovar bol poškodený živlami.
Tovar bol poškodený nevhodne zvolenou alebo zanedbanou údržbou.